محصولات

Page 1 of 3

سرامیک ریز

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

کاج

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

نیلو

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

دی

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر