محصولات

Page 3 of 6

صلح مربع

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 150*150 سانتی متر

صلح مستطیل

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

گل با حاشیه

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

گل

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر