محصولات

Page 5 of 17

قالین خراسان

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

خشتی نو کرم 

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

خشتی نو لاکی

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

صلح دایره